ประมาณการความสูงสมการเส้นเชิงแปรเดียว

            โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในแต่ละเดือนทางโรงเรียนจะมีการวัดน้ำหนักและความสูงของนักเรียนเพื่อดูพัฒนาการของ แต่ละคน ซึ่งในบางครั้งการวัดน้ำหนักและความสูงนั้น นักเรียนแต่ละห้องเรียนต้องมาเข้าคิวกันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสมาชิกกลุ่มได้ดูข่าวสารอาชญากรรมต่างๆ ในการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับศพของมนุษย์ที่ถูกฆ่าหั่นศพ จึงเกิดความสงสัยว่าเขามีการวิเคราะห์หาความสูงของคนๆนั้นอย่างไร เมื่อสมาชิกกลุ่มโครงงานได้มีโอกาสค้นคว้าในห้องสมุดของโรงเรียนได้พบข้อมูลเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นที่สามารถใช้ในการประมาณการความสูง และเห็นว่าอาจจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการหาความสูงของเพื่อนๆในโรงเรียนได้

ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจึงได้ทำโครงงานเรื่อง “การประมาณการความสูงด้วยสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ขึ้นมา เพื่อเปรียบเทียบการใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในการประมาณการความสูงจากความยาวของร่างกายส่วนต่างๆ ได้แก่ กระดูกต้นแขน (H)  กระดูกปลายแขน (R)  กระดูกต้นขา (F) และกระดูกแข้ง (T) กับความสูงจากการวัดจริง

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”1″ ] [CP_CALCULATED_FIELDS id=”2″ ]