แนะแนว(ศึกษาต่อ)

สรุปตารางแสดงผลการเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สถิติเปรียบเทียบปีที่ศึกษาต่อ
3 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถิติเปรียบเทียบปีที่ศึกษาต่อ
3 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)