กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตามโครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี เดินทางใกล อยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ฝึกให้มีระเบียบวินัย ให้นักเรียนเกิดจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมและปฏิบัติกิจกรรมกับหมู่คณะ
Ref: เพจโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย