ลูกเสือ-เนตรนารี อบรมการป้องกัน รู้ทัน รับมือ และการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเชิญวิทยากรจากกองป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ มาให้ความรู้ในหัวข้อการป้องกัน รู้ทัน รับมือ และการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

Ref: เพจโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย