ขอแสดงความยินดี กับครูที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2566

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับครูที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เนื่องในวันครู ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังมีรายนามดังนี้

 1. นางลาวัลย์ วังช่วย (ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ)
 2. นางอุษณีย์ ฟองคำ (ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ)
 3. นางเพียงดาว สุขเป็งทวี (ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ)
 4. นางสุรีรัตน์ อุทธา (ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ)
 5. นางสุนิสา พรมมา (ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ)
 6. นางสาวมณีวรรณ์ สุระเสียง (ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ)
 7. นางนันทิดา สมหมาย (ตำแหน่ง ครูชำนาญการ)
 8. นางสาวพรรณี ศรียาบ (ตำแหน่ง ครูชำนาญการ)
 9. นางทัศนาวลัย หาวา (ตำแหน่ง ครูชำนาญการ)
 10. นางสาวศิริพร พุทเกสร (ตำแหน่ง ครูชำนาญการ)
 11. นายพิชิตพล หมอกเมือง (ตำแหน่ง ครู)
 12. นางสาวศุทธินี ศีลสังวรณ์ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู)
 13. ว่าที่ ร.ต.หญิงภูษณิศา ใจอินผล (ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู)