กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับ “พิษภัยออนไลน์”

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ สโมสรโรตารี่เชียงใหม่ และ ศพดส.ภ.5 (ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 5) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “พิษภัยออนไลน์” กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3