กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับ “รู้เท่าทันสื่อออนไลน์”

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “รู้เท่าทันสื่อออนไลน์” (โครงการ ครูแดร์ D.A.R.E) กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยความอนุเคาระห์วิทยากรจากตำรวจภูธรภาค 5 #ต้นแก้วปลอดภัย #รู้เท่าทันสื่อออนไลน์