การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแนวใหม่และการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตามโครงการ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (1 ครู 1 นวัตกรรม)

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โดย นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เป็นประธานเปิดการรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแนวใหม่ และการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตามโครงการ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (1 ครู 1 นวัตกรรม) และอบรมให้ความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย โดยได้รับสมเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ