ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลปีที่ 1-3 

การแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียนการแต่งกายเครื่องแบบชุดพลศึกษาการแต่งกายเครื่องแบบชุดพื้นเมือง

ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการ English Program

การแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียนการแต่งกายเครื่องแบบชุดพลศึกษาการแต่งกายเครื่องแบบชุดพื้นเมือง

ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

การแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียนการแต่งกายเครื่องแบบชุดพลศึกษาการแต่งกายเครื่องแบบชุดพื้นเมือง

ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

การแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียนการแต่งกายเครื่องแบบชุดพลศึกษาการแต่งกายเครื่องแบบชุดพื้นเมือง

ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การแต่งกายเครื่องแบบชุดนักเรียนการแต่งกายเครื่องแบบชุดพลศึกษาการแต่งกายเครื่องแบบชุดพื้นเมือง