กิจกรรมโครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตรทางวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตรทางวัฒนธรรม ในการเผยแพร่และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป