กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.C. ประเทศไทย)

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหางดง จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เพื่อให้ความรู้ โดยอบรมให้ความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อสร้างความตะหนักเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมการคิดและกระทำสิ่งดีมีประโยชน์