ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เข้าร่วมงาน Southeast Asian STEM Education Fair and Exposition 2023

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และนางศิริรัตน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าร่วมงาน Southeast Asian STEM Education Fair and Exposition 2023 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการแหล่งการเรียนรู้สะเต็มศึกษา การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพของนักการศึกษา และการแสดงโครงการพัฒนาอาชีพซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการเรียนรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม อย่างเต็มรูปแบบและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย

Ref: https://stemexpo.seameo-stemed.org/