กิจกรรมลูกเสือท่องโลกกว้าง 2565

วันที่ 7-9 มีนาคม 2566 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยจัดโครงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ “กิจกรรมลูกเสือท่องโลกกว้าง” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้เริ่มต้นจากการเดินทางไกลของนักเรียน จากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย มาจนถึงค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนพลูตาหลวงจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่หาดนางรำ กิจกรรมดำน้ำตื้น เรียนรู้ชีวิตชายฝั่ง/ปลูกปะการัง

Read more

กิจกรรม EP Family Day 2022

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ช่วงเช้า นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน EP Family Day 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถะด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสารของนักเรียนโครงการ English Program ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

Read more

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ช่วงเช้า โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เปิดรับการรายงานตัวของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เข้าร่วมงาน Southeast Asian STEM Education Fair and Exposition 2023

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และนางศิริรัตน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าร่วมงาน Southeast Asian STEM Education Fair and Exposition 2023 ณ

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา Tonkaew Sports Day 2022

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์2566 นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “Tonkaew Sports Day 2022” ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้

Read more

ริ้วขบวน Tonkaew Sports Day 2022

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์2566 นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “Tonkaew Sports Day 2022” ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้

Read more

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยรับการประเมินหลักสูตรความเป็นเลิศ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินหลักสูตรความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรตจาก นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์

Read more

กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.C. ประเทศไทย)

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหางดง จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เพื่อให้ความรู้ โดยอบรมให้ความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อสร้างความตะหนักเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมการคิดและกระทำสิ่งดีมีประโยชน์

Read more

กิจกรรมโครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตรทางวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตรทางวัฒนธรรม ในการเผยแพร่และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านการแสดงดนตรีและนาฏศิลป

Read more

กิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Coaching & Mentoring)

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับ นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และ รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. และคณะ ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Coaching &

Read more