ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ได้เข้าร่วมการนำเสนอรายงานผลการศึกษา “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (กมธ.การปกครองท้องถิ่น)” ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 2565) ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

Read more

เทศบาลตำบลบ้านเพ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์2566 ช่วงบ่าย นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน

Read more

โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เข้าศึกษาดูงานห้องเรียน 2 ภาษา

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์2566 ช่วงเช้า นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานห้องเรียน 2 ภาษา

Read more

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรสมรรถนะโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์2566 เวลา 13.00-15.30 น. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรสมรรถนะของโรงเรียน

Read more

การรอบรม “เติมกึ๋น ฮื้นตันสื่อ” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเช้า โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ได้จัดอบรมให้ความรู้ “เติมกึ๋น ฮื้นตันสื่อ” ณ อาคารเอกประสงค์โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน เพื่อให้ความรู้ทันภัยออนไลน์ปัจจุบัน โดยความอนุเคาระห์จาก สำนักการศึกษา ศาสนา

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเที่ยวชุมชน ณ บ้านถวาย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเที่ยวชุมชน ณ บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของบ้านถวาย

Read more

กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเช้า โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแนวใหม่และการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตามโครงการ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (1 ครู 1 นวัตกรรม)

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โดย นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เป็นประธานเปิดการรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแนวใหม่ และการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตามโครงการ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (1 ครู 1 นวัตกรรม) และอบรมให้ความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย โดยได้รับสมเกียรติจาก รองศาสตราจารย์

Read more

การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โดย นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการระดับสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมฟ้า-ขาว

Read more

กิจกรรมTK Family Sport Day 2023

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จัดกิจกรรมTK Family Sport Day 2023 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน ด้วยการแข่งขั้นกีฬามหาสนุก ณ สนามกีฬาโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โดยการแข่งขันประกอบด้วย เกมเดินตัวหนอน เกมส่งรูปปิงปอง เกมกู้ระเบิด เกมเก็บบอลและเกมเดินต่องูต่อหาง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

Read more