Link google classroom

1ครูลาวัลย์ วังช่วยEnglish G4 Class1
ป.4
2ครูเพียงดาว สุขเป็งทวีวิชาภาษาอังกฤษ อ 22102 ม.2/4

ม.2
3ครูเพียวดาว สุขเป็งทวีวิชาภาษาอังกฤษ อ22102 ม.2/3
ม.2
4ครูเพียงดาว สุขเป็งทวีวิชาภาษาอังกฤษ อ22102 ม.2/2
ม.2
5ครูเพียงดาว สุขเป็งทวี
6ครูมนัสนันท์ ต่ายธานีEnglish class
7ครูศศิพิชยา กรไกรวุฒิพงศ์ENGLISH GRADE 1/3
ป.1
8ครูศศิพิชยา กรไกรวุฒิพงศ์ENGLISH GRADE 3/3
ป.3
9ครูพรรณี ศรียาบคณิตศาสตร์ ม.2/4
ม.2
10ครูพรรณี ศรียาบคณิตศาสตร์ ม.2/3
ม.2
11ครูพรรณี ศรียาบชุมนุมคณิตศาสตร์ ม.1-3
ม.1-3
12ครูพรรณี ศรียาบคณิตศาสตร์ ม.1/2
ม.1
13ครูพรรณี ศรียาบคณิตศาสตร์ ม.1/4
ม.1
14ครูพรรณี ศรียาบคณิตศาสตร์ ม.1/3
ม.1
15ครูสุกัญญา เจริญวงศ์ภาษาไทย ป.2
ป.2
16ครูปิยะรัตน์ อินทะสุขท 15101 ภาษาไทย ป.5/2
ป.5
17ครูปิยะรัตน์ อินทะสุขท 16101 ภาษาไทย ป.6\1
ป.6
18ครูปิยะรัตน์ อินทะสุขท 16101 ภาษาไทย ป.6\2
ป.6
19ครูปิยะรัตน์ อินทะสุขท 16101 ภาษาไทย ป.6\3
ป.6
20ครูปิยะรัตน์ อินทะสุขท 16101 ภาษาไทย ป.6\4
ป.6
21ครูพิเชษฐ์ นนทะภาการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government)
M1/4

ม.1
22ครูมณีวรรณ์ สุระเสียงอนุบาล 3/2
อ.3
23ครูนิภาพร ทรงทองศิริอนุบาล 2
อ.2
24ครูอัญญวดี ฮองโยงวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง ป.3/4
ป.3
25ครูอัญญวดี ฮองโยงวิชาภาษาไทย ห้องป.3/4
ป.3
26ครูจารุวรรณ ปานวิจิตรเรียนวิทย์กับครูจา ม.3/2
ม.3
27ครูจินดาพร ไชยใหม่คณิตศาสตร์ ป.3/5
ป.3
28ครูจินดาพร ไชยใหม่ภาษาไทย ป.3/5
ป.3
29ครูรุ่งพิชา ดวงบาลภาษาไทย ป.2/4
ป.2
30ครูศศิธร องศ์อำนาจภาษาไทยชั้น ป.๕/๔
ป.5
31ครูทิพาวรรณ พลีทั้งกายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ป. 1
ป.1
32ครูนิดา พิริยคุณธรชั้นอนุบาล 3/3
อ.3
33ครูจตุรพร ใจณวรรณ์MEP 1/1 Math
ม.1
34ครูศิริพร พุทเกษรอนุบาลปีที่ 1/1
อ.1
35ครูผ่องจันทร์ แก้วใจชั้นอนุบาล1/2 ครูผ่อง
อ.1
36ครูเอโซ่ อัศวณัฐธัญEnglish M1/2
ม.1
37ครูสรวรรณ หลักฐานart kids ป1/4 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
ป.1
38
39
40