ต้นแก้ว Classroom ประถม 1-3

1ครูศศิพิชยา กรไกรวุฒิพงศ์ENGLISH GRADE 1/3
ป.1
8ครูศศิพิชยา กรไกรวุฒิพงศ์ENGLISH GRADE 3/3
ป.3
15ครูสุกัญญา เจริญวงศ์ภาษาไทย ป.2
ป.2
24ครูอัญญวดี ฮองโยงวิชาคณิตศาสตร์ ห้อง ป.3/4
ป.3
25ครูอัญญวดี ฮองโยงวิชาภาษาไทย ห้องป.3/4
ป.3
27ครูจินดาพร ไชยใหม่คณิตศาสตร์ ป.3/5
ป.3
28ครูจินดาพร ไชยใหม่ภาษาไทย ป.3/5
ป.3
29ครูรุ่งพิชา ดวงบาลภาษาไทย ป.2/4
ป.2
31ครูทิพาวรรณ พลีทั้งกายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ป. 1
ป.1