TK safety road zone

ความเป็นมาของโครงการ TK safety road zone

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  มีนักเรียน จำนวน 1,073 คน มีครูและบุคลากร จำนวน 93 คน ได้ริเริ่มโครงการการพัฒนาแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนน (TK safety road zone) โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการสร้างความตระหนักให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีจุดเริ่มต้นของโครงการ คือ การเดินทางมาจากหลายพื้นที่ของนักเรียนและครูมาที่โรงเรียน ทำให้รถติดบนท้องถนน อีกทั้งถนนยังแคบ และคดเคี้ยว นักเรียนมัธยมมีความคึกคะนอง และขาดวินัยจราจร จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อมีเป้าหมายเชิงปริมาณคือ ให้สวมหมวกนิรภัย 100 % ขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และเกิดบุคคลต้นแบบวินัยจราจรอย่างน้อย 10 คน เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเกิด TK safety road zone

ทั้งนี้คณะทำงานโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้ออกแบบกิจกรรมในเบื้องต้น โดยใช้หลักกิจกรรม 3 หลัก คือ 1.กิจกรรมที่ทำให้รู้/ทำให้เข้าใจ 2.กิจกรรมที่ทำให้เชื่อ/สร้างความเชื่อมั่น และ3.กิจกรรมที่ต้องลงมือทำและปฏิบัติอย่างจริงจัง  โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็ก และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนที่เหมาะสม เพื่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วยชุดกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

มุ่งปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง  ประกอบด้วยกิจกรรมเบื้องต้น คือ

– กิจกรรม  “ต้นแก้วปลอดภัย ขับขี่ตามกฎหมายจราจร”  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรโดยความร่วมมือกับ บริษัทฮอนด้า/งานจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอหางดง ให้แก่ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ที่ใช้จักรยานยนต์มาโรงเรียน

– กิจกรรม “ต้นแก้วปลอดภัย รักษาวินัยจราจร” ร่วมกันเก็บข้อมูลสถิติการสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียน ออกแบบมาตรการรักษาวินัยจราจรเพื่อใช้สำหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

– กิจกรรม “ต้นแก้วปลอดภัย บุคคลต้นแบบวินัยจราจร”  ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ตำบลขุนคงที่รักษาระเบียบวินัยจราจรได้ในระดับยอดเยี่ยม

มุ่งปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยง  ประกอบด้วยกิจกรรมเบื้องต้น คือ

กิจกรรม “ต้นแก้วปลอดภัย ห่างไกลถนนอุบัติเหตุ” เป็นกิจกรรมที่ผู้มีส่วนร่วมจะร่วมกันสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมออกแบบการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเบื้องกันโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงมือจัดการจุดเสี่ยง

มุ่งสร้างการเรียนรู้  ประกอบด้วยกิจกรรมเบื้องต้น คือ

– กิจกรรมการเรียนการสอน  แบบหน่วยบูรณาการ(Module) เรื่อง ต้นแก้วผดุงพิทยาลัยกับความปลอดภัยทางถนน  ( TK safety road zone)  ในทุกชั้นเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม