TK E-comCommerce

TK E- Commerce
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาอีสเทอร์น จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจออนไลน์ (TK E-Commerce) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในส่วนของผู้เรียนและผู้สอนให้มีความเข้าใจในการสร้าง Business Model และความรู้ด้าน Social Media Marketing เป็นการสร้างความเข้มแข็งทั้งในด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และมุมมองของการออกแบบทางธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตามหลักสูตร มาใช้ในการออกแบบธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมและสถานที่จากมหาวิทยาลัยฟาอีสเทอร์น และใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนหมู่บ้านถวายซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ทดลองปฏิบัติงานให้กับนักเรียนในการ Work shop เกี่ยวกับการทำ Social Media Marketing

ภาพการบรรยากาศการอบรม

อบรมความรู้พื้นฐานเรื่องการขายออนไลน์ การถ่ายภาพสินค้า การใช้แอฟในการตัดต่อภาพสินค้า และการลงขายในเว็บ Shopee
ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมและสถานที่จากมหาวิทยาลัยฟาอีสเทอร์น


การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนหมู่บ้านถวายซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ทดลองปฏิบัติงานให้กับนักเรียนในการ Work shop เกี่ยวกับการทำ Social Media Marketing


ผลงานของนักเรียน

สำหรับท่านใดที่สนใจสมัครขายออนไลน์สามารถดูวีดีโอได้ที่
https://m.youtube.com/watch?v=guxF7c_YKo8&feature=share

อีกหนึ่งผลงานของนักเรียนโครงงานโมดูล-ส้มตำโรล-Lowfat-อาหารเพื่อสุขภาพ คลิกลิงค์นี้เลยครับ