TK Smart Farm

Smart Farm คือ อะไร ?

  • Smart Farm คือ การเกษตรที่นำระบบเทคโนโลยี สื่อ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิคส์ เซ็นเซอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เข้าในช่วยในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการเพาะปลูก โดยเน้นการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ  ซึ่งการเพาะปลูกในปัจจุบันนั้นจะเน้นที่การใช้คนงานหรือแรงงานในการเพาะปลูกสะส่วนใหญ่
  • เราจึงได้นำ Arduino มาควบคุมกระบวนการเพาะปลูกโดยการเพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกแบบพืชไร้ดิน ที่ใช้การเพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ก็เพราะว่า สามารถเพาะปลูกได้ในพืชที่จำกัด


แปลงผักปลอดสารพิษของโรงเรียน

                      ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปัจจัยภายนอกชุมชนเข้ามาใช้ในการผลิตอย่างมากมาย เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย ต่อทั้งตัวผู้ใช้ และผู้บริโภคและที่สำคัญยังทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ทางโรงเรียนจึงได้นำการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ เป็นการปรับปรุงระบบการผลิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุล และผลผลิตที่ได้ความปลอดภัยต่อตัวผู้บริโภค ดังนั้น หลักการสำคัญของ การปลูกผักปลอดสารพิษ จึงมุงเน้นที่จะลดการใช้สารเคมีในการผลิต โดยใช้ปัจจัยในการผลิตที่มีอยู่ ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ รวมถึงการฟื้นฟูภูมิปัญญา และ พัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผักปลอดสารพิษ คือ พืชผักที่ไม่มีการใช้สารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ ที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ผลิต ผู้บริโภค และต่อสภาพแวดล้อม แต่ยึดหลักของธรรมชาติ ในการผลิต ตั้งแต่การเตรียมแปลง การกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น การทำ แปลงถาวร การปลูกแบบผสมผสาน การเพิ่มความหลากหลายของพืช การปลูกพืชหมุนเวียน และ การปลูกพืชสมุนไพรในแปลง เป็นต้น

ภาพกิจกรรมและแปลงผักปลอดสารของโรงเรียน