ประชาสัมพันธ์การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยโรงเรียนต้นแก้วผดุงพัทยามีความประสงค์จะจัดหาร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โดยให้มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ จัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ และของโรงเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

  1. เอกสารประกาศการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566
  2. ระเบียบว่าด้วยการควบคุมผู้จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มปีการศึกษา 2566
  3. แบบใบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ห้องการเงิน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ โรงเรียนต้นแก้ว ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง 1 พฤษภาคม 2561 และทำการเปิดประมูลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:30 น พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน