การรอบรม “เติมกึ๋น ฮื้นตันสื่อ” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเช้า โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ได้จัดอบรมให้ความรู้ “เติมกึ๋น ฮื้นตันสื่อ” ณ อาคารเอกประสงค์โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน เพื่อให้ความรู้ทันภัยออนไลน์ปัจจุบัน โดยความอนุเคาระห์จาก สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และขอขอบคุณวิทยากร จาก ตำรวจภูธรแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ #ต้นแก้วปลอดภัย #พิษภัยออนไลน์ #สถานีตำรวจภูธรแม่ริม