ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ได้เข้าร่วมการนำเสนอรายงานผลการศึกษา “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (กมธ.การปกครองท้องถิ่น)” ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง 2565) ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร