กิจกรรม EP Family Day 2022

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ช่วงเช้า นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน EP Family Day 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถะด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสารของนักเรียนโครงการ English Program ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองของนักเรียนอีกด้วย